top of page

برای بسیاری از مردم ، خانواده مهمترین چیز در زندگی است و خانواده درمانی می تواند خیلی تاثیر گذارباشد حتی اگر تنها یک نفر از اعضای خانواده در حال انجام درمان باشند.

Sie fragen – ich antworte

اولین ملاقات ۳۰ دقیقه  ۶۰ یورو
تراپی ۵۰ دقیقه ۱۲۰ یورو
البته بیمه مقداری از پول را به شما پس می دهد

فارسی / درى: FAQ
bottom of page